Meteen naar de inhoud

LEES DEZE GSA ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U GAMMADIENSTEN GEBRUIKT OF BENADERT OF GAMMASOFTWARE INSTALLEERT OF GEBRUIKT. DOOR DE DIENSTEN OF SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GSA. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GSA, GEBRUIK DE DIENSTEN DAN NIET EN INSTALLEER/GEBRUIK DE SOFTWARE NIET.

GAMMA-ABONNEMENTSOVEREENKOMST EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING VANAF 1 SEPTEMBER 2022

Deze overeenkomst inzake het abonnement en de gebruiksvoorwaarden (“GSA“) wordt aangegaan met ingang van de Ingangsdatum, door en tussen GAMMA Technologies S.à r.l. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel en hoofdvestiging te 5, rue de Strasbourg, L-2561 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B236775 (“GAMMA“, “Bedrijf“, “we“, “us“, “onze“) en u of de entiteit die u vertegenwoordigt (“Klant“, “jij“, “uw“).

Deze GSA bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de Software en/of de Diensten.

Door te klikken op een acceptatieknop die naar deze GSA verwijst of een vakje aan te vinken met de termen “Door een account te registreren accepteert u de Algemene Voorwaarden” of “Door u aan te melden bij Autodesk accepteert u de Algemene Voorwaarden” (hetzij op de website van het Bedrijf of bij de installatie van de Software) of door een medeondertekend exemplaar van deze GSA (door middel van een handtekening met natte inkt of een elektronische handtekening) aan het Bedrijf te verstrekken of door de Software en/of de Diensten te openen of te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat u deze GSA hebt gelezen en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze GSA.

U verklaart en garandeert hierbij aan het Bedrijf dat u alle vereiste macht en autoriteit hebt om rechtmatig deze GSA aan te gaan en uw verplichtingen hieronder uit te voeren. Als u deze GSA aangaat namens een entiteit of organisatie (bijvoorbeeld als wettelijke vertegenwoordiger of werknemer van een bedrijf), verklaart en garandeert u bovendien aan het Bedrijf dat u wettelijk bevoegd bent om die entiteit te binden.

Termen die in deze GSA met een hoofdletter worden gebruikt maar niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het hoofdstuk Definities (clausule 1) van deze GSA.

 1. DEFINITIES
  1. “Inhoud” betekent alle bestanden, ontwerpen, modellen, datasets, afbeeldingen, documenten of soortgelijk materiaal.
  2. “Documentatie” betekent de ondersteunende documentatie die het Bedrijf levert voor gebruik met de Software en/of de Diensten waarop de Klant heeft ingetekend.
  3. “Ingangsdatum” betekent de vroegste van de datum waarop de Klant (i) deze GSA aanvaardt door op een overeenkomstige acceptatieknop te klikken of een vakje aan te vinken met de termen “Door een account te registreren aanvaardt u de voorwaarden” of “Door u aan te melden bij Autodesk aanvaardt u de voorwaarden” of (ii) het Bedrijf een ondertekend exemplaar van deze GSA verstrekt of (iii) toegang heeft tot of gebruik maakt van de Software en/of de Diensten.
  4. “Overmacht” betekent alle onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten de redelijke controle van een partij, met inbegrip van overmacht, aardbeving, brand, overstroming, sancties, embargo’s, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsonlusten, burgerlijke onrust, storing, onbeschikbaarheid of vertraging van leveranciers of licentiegevers, rellen, terroristische of andere kwaadwillige of criminele handelingen, oorlog, storing of onderbreking van het internet of internetverbindingen of infrastructuur van derden, stroomstoringen, handelingen van burgerlijke en militaire autoriteiten en zwaar weer.
  5. “Bestelformulier” betekent een document (inclusief e-mail) dat deze GSA aanvult en waarin het abonnement van de Klant op de Software en/of de Diensten, de bijbehorende vergoedingen en andere gerelateerde details nader worden omschreven. Om geldig te zijn moet een Bestelformulier door het Bedrijf worden aanvaard. In het geval van meerdere Bestelformulieren ingediend door eenzelfde Klant, zal elk formulier zijn eigen unieke identificatiecode hebben en een afzonderlijke overeenkomst vormen (samen met deze GSA). Een Bestelformulier kan ook andere voorwaarden bevatten die schriftelijk tussen het Bedrijf en de Klant zijn overeengekomen en die specifiek van toepassing zijn op die specifieke bestelling/overeenkomst. gaat de Klant ermee akkoord dat elk Bestelformulier wordt ondertekend door een vertegenwoordiger die bevoegd is de Klant te binden, en dat het Bedrijf zich op deze clausule kan beroepen om aan te nemen dat deze vertegenwoordiger een dergelijke bevoegdheid heeft.
  6. “Privacybeleid” betekent het privacybeleid van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, dat toegankelijk is op de website van de Vennootschap
   https://gamma-ar.com/privacy-policy/
   .
  7. “Diensten” betekent alle webgebaseerde diensten van het Bedrijf evenals de implementatie-, configuratie-, en/of opleidingsdiensten met betrekking tot de Software die van tijd tot tijd door de Klant kunnen worden onderschreven. Diensten kunnen online (web-based), via elk communicatiemiddel (inclusief videoconferentie, telefoon of e-mail) of persoonlijk worden verleend, zoals van tijd tot tijd met het Bedrijf wordt overeengekomen.
  8. “Diensttermijn” betekent de duur van een abonnement op de Software en/of de toepasselijke Diensten door de Klant (zoals een dergelijke Diensttermijn kan worden verlengd overeenkomstig artikel 12.11).
  9. “Software” betekent alle software of soortgelijke materialen die door het Bedrijf aan de Klant ter beschikking worden gesteld, met inbegrip van alle add-ons, componenten, kenmerken, functies of modules, ongeacht of deze afzonderlijk of als onderdeel van de Diensten, al dan niet tegen betaling of kosteloos (gedurende de proefperiode die door het Bedrijf kan worden verleend) worden verstrekt, en zoals deze van tijd tot tijd worden vervangen, aangevuld, bijgewerkt of geüpgraded.
  10. “Bijzondere Voorwaarden” betekent elke aanvullende schriftelijke overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant die een aanvulling vormt op deze GSA.
  11. “Inhoud van de Klant” betekent alle Inhoud die de Klant of een Geautoriseerde Gebruiker overbrengt, indient of uploadt naar de Software en/of de Diensten voor verwerking, opslag of hosting, alsmede alle rekenresultaten die de Klant of een Geautoriseerde Gebruiker uit het voorgaande kan afleiden door het gebruik van de Software en/of de Diensten.

2. ALGEMEEN

  1. De Klant kan de Software en/of de Diensten openen en gebruiken overeenkomstig de bepalingen van deze GSA.
  2. Om toegang te krijgen tot de Software en/of de Diensten moet de Klant beschikken over (i) een gebruikersaccount van het Bedrijf verbonden met een geldig e-mailadres dat door het Bedrijf is gevalideerd of (ii) een bestaande gebruikersaccount bij een derde partij die door het Bedrijf wordt ondersteund (bijv. Autodesk gebruikersaccount).
  3. Het Bedrijf zal de Klant de Software en/of de Diensten leveren waarop de Klant zich abonneert. De Software en/of de Diensten kunnen bestaan uit verschillende modules die afzonderlijk of in de vorm van bundels beschikbaar zijn.
  4. Het Bedrijf kan de Software en/of de Diensten aan de Klant ter beschikking stellen door middel van inloggen, downloaden of andere elektronische middelen. Voor het gebruik van de Software en/of de Diensten kan het nodig zijn de Software te downloaden, te installeren of automatisch bij te werken.
  5. De Vennootschap verbindt zich als algemene middelenverbintenis (
   middelenverbintenis
   ), om commercieel redelijke inspanningen te leveren om de kwaliteit en de continuïteit van de Diensten die zij aan de Klant levert te waarborgen.
  6. De Klant is verantwoordelijk voor alle Inhoud van de Klant, met inbegrip van de ontwikkeling, inhoud, werking, onderhoud en gebruik van de Inhoud van de Klant (met inbegrip van alle Inhoud van de Klant die door middel van de Software wordt verwerkt). De Klant is voorts verantwoordelijk voor de juiste configuratie en het juiste gebruik van de Diensten en voor het nemen van passende maatregelen om de Inhoud van de Klant te beveiligen, te beschermen en er een back-up van te maken op een wijze die passende beveiliging en bescherming biedt.
  7. De Onderneming verkrijgt geen rechten met betrekking tot de Inhoud van de Klant. De Klant stemt echter in met het gebruik door het Bedrijf van de Klantinhoud voor zover dit nodig is om de Diensten te verlenen.
  8. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Diensten en/of de Software van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt, geüpgraded, vervangen of aangevuld in overeenstemming met deze GSA.
  9. Geen enkele aanvulling, variatie, uitsluiting of poging tot uitsluiting van enige bepaling van deze GSA zal bindend zijn voor het Bedrijf, tenzij schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf.
  10. De voorwaarden van deze GSA zijn ook van toepassing op Software-updates of -upgrades die door het Bedrijf worden geleverd ter vervanging of aanvulling van de oorspronkelijke Software, tenzij een dergelijke update of upgrade vergezeld gaat van Bijzondere Voorwaarden, in welk geval de GSA wordt aangevuld met de desbetreffende Bijzondere Voorwaarden.
  11. Indien de Klant de Diensten van het Bedrijf ontvangt, heeft de Klant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht, dat niet in sublicentie kan worden gegeven en eenzijdig is van de zijde van het Bedrijf, om de Diensten en de Software in ongewijzigde vorm te gebruiken.
  12. De Klant verwerft geen enkel recht op de Diensten of de Software, met name geen merk-, octrooi- of andere intellectuele eigendomsrechten.
  13. Alle door de Onderneming aan de Klant verstrekte documenten, met name de Documentatie, mogen door de Klant op geen enkele wijze worden gekopieerd of verspreid, noch gratis noch tegen betaling.
  14. Deze GSA kan worden aangevuld met een bestelformulier en/of bijzondere voorwaarden. Elk conflict tussen deze GSA en/of enig Bestelformulier en/of enige Bijzondere Voorwaarden wordt opgelost in de volgende volgorde van prioriteit: (a) Bijzondere voorwaarden, (b) Bestelformulier en (c) deze GSA.

3. LICENTIE

  1. Onder de voorwaarden van deze GSA verleent het Bedrijf aan de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder recht op sublicentie, voor het gebruik van de Software, de Diensten en/of de Documentatie binnen de reikwijdte van het abonnement door de Klant (met inbegrip van het toegestane aantal Geautoriseerde Gebruikers, het type en niveau van de door de Klant geselecteerde Dienst) en voor de duur van de Serviceperiode. Het Bedrijf draagt geen eigendomsrechten of eigendom van de Software, de Diensten of de Documentatie over aan de Klant.
  2. Alle Software, Documentatie en aanverwante materialen worden door het Bedrijf in licentie gegeven, niet verkocht, aan de Klant voor gebruik dat gebonden is aan de voorwaarden van deze GSA, en het Bedrijf behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan de Klant worden verleend krachtens deze GSA.
  3. De Klant mag de Software en/of Documentatie niet in licentie geven aan derden, noch een sublicentie distribueren, noch de Software en/of Documentatie uitlenen, verhuren, vertonen, per lease overdragen of anderszins overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf.
  4. Alle rechten op de Software, de Documentatie en de bijbehorende materialen behoren toe aan het Bedrijf. Een door het Bedrijf aan de Klant verleende licentie geeft de Klant geen eigendom of aanspraak op de Software, de Documentatie of aanverwante materialen.

4. BEVOEGDE GEBRUIKERS EN BEHEERDERS

  1. Afhankelijk van, en in overeenstemming met zijn abonnement, kan de Klant specifieke toegangsrechten met betrekking tot de Software en/of de Diensten waarop de Klant is geabonneerd, toekennen aan één of meer personen die naar goeddunken van de Klant worden bepaald (elk een “Bevoegde Gebruiker”). Deze GSA moet door elke Geautoriseerde Gebruiker worden aanvaard voordat die Gebruiker toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Software en/of de Diensten en de Klant zorgt voor een dergelijke aanvaarding.
  2. De Klant verbindt zich ertoe en zorgt ervoor dat elke Bevoegde Gebruiker deze GSA aanvaardt voordat die Bevoegde Gebruiker toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Software en/of de Diensten. De Klant zal van zijn Geautoriseerde Gebruikers alle toestemmingen verkrijgen die nodig zijn om Beheerders in staat te stellen de in deze GSA beschreven activiteiten uit te voeren.
  3. De Klant kan één of meer Geautoriseerde Gebruikers als “Beheerders” definiëren. De Beheerders kunnen de toegang van Geautoriseerde Gebruikers tot de Software en/of de Diensten waarop de Klant een abonnement heeft, controleren, beperken of beëindigen en kunnen ook de gegevens van de Klant in of uit de Software en/of de Diensten inzien, openbaar maken, beperken of verwijderen.
  4. De Klant is te allen tijde als enige verantwoordelijk voor het beheer van de Software en/of de Diensten binnen zijn organisatie, met inbegrip van elk gebruik van de Software en/of de Diensten door een Bevoegde Gebruiker. Als zodanig is de Klant in het bijzonder verantwoordelijk voor:
   1. iedereen die de Software en/of de Diensten verkrijgt, betreedt of gebruikt via de account van de Klant;
   2. de veiligheid van de rekening van de Klant en alle daarmee verband houdende activiteiten;
   3. handhaving van de vertrouwelijkheid van alle accounts van geautoriseerde gebruikers en de bijbehorende wachtwoorden;
   4. het beheer van de toegang tot accounts van geautoriseerde gebruikers;
   5. ervoor te zorgen dat alle informatie over de Klant actueel, waarheidsgetrouw en volledig is; en
   6. ervoor te zorgen dat het gebruik van de Software en/of de Diensten door alle Geautoriseerde Gebruikers te allen tijde in overeenstemming is met deze GSA. De Klant verbindt zich ertoe en garandeert dat hij elk ongeoorloofd gebruik van de Software en/of de Diensten door zijn Bevoegde Gebruikers zal voorkomen en elk ongeoorloofd gebruik van of toegang tot de Software en/of de Diensten zal beëindigen. Voorts verbindt de Klant zich ertoe het Bedrijf onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van of toegang tot de Software en/of de Diensten waarvan hij kennis krijgt.

5. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor onbevoegde toegang tot de account of Software van een Klant en/of de door een Klant geabonneerde Diensten.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

  1. Voor zover vereist in verband met de verlening van de Diensten, zal de Klant het Bedrijf redelijke ondersteuning en toegang verlenen tot zijn faciliteiten, systemen, materialen en personeel die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten en zal hij verantwoordelijk zijn voor eventuele negatieve gevolgen voor het dienstenschema voor zover de Klant dit nalaat.
  2. De Klant erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf informatie kan verlangen over de door de Klant gebruikte hardware en het voorgenomen gebruik van de Software en/of de Diensten.
  3. U mag onze websites en webdiensten gebruiken en betreden in overeenstemming met de voorwaarden van deze GSA.
  4. De Klant verbindt zich ertoe geen Klantinhoud, technische apparatuur, software of andere gegevens te gebruiken die kunnen leiden tot beschadiging van het systeem van het Bedrijf.
  5. De Klant is niet gerechtigd wijzigingen in of een reservekopie van de Software te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
  6. De Klant zal de Software met zorg behandelen, en zal ervoor zorgen dat zijn Geautoriseerde Gebruikers de Software met zorg behandelen.
  7. De Klant verbindt zich ertoe de Diensten of Software van het Bedrijf niet te misbruiken, de Diensten of Software niet aan derden te verstrekken en deze niet te verkopen of anderszins te verhandelen.
  8. De Klant zal zorgvuldig omgaan met de Software van het Bedrijf en deze zodanig bewaren dat derden geen toegang hebben tot de Software of de Diensten, behalve als deze toegang of openbaarmaking vereist is krachtens een uitvoerbaar huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding.
  9. De Klant verbindt zich ertoe de Software en/of de Diensten uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de GSA en de Software en/of de Diensten niet te gebruiken als geheugenruimte voor de opslag of verspreiding van met name illegale inhoud.
  10. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de naleving van het gebruik van de Software en/of de Diensten door de Klant van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en van de contractuele verplichtingen die op hem van toepassing zijn.
  11. De Klant verbindt zich er voorts toe op geen enkele wijze gebruik te maken van de Software en/of de Diensten of deze door derden te laten gebruiken, hetgeen leidt tot schade aan derden of tot veiligheids- of operationele risico’s voor de Onderneming.
  12. Het is de Klant niet toegestaan de Software te exporteren of opnieuw te exporteren.
  13. De Klant stemt ermee in dat hij de Software niet zal gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door toepasselijke wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen of produceren van nucleaire, chemische of biologische wapens.
  14. De Klant verbindt zich ertoe het Bedrijf kosteloos bij te staan bij het verhelpen van eventuele storingen. De Klant zal het Bedrijf onmiddellijk in kennis stellen van gebreken, zodat herstel zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is kan plaatsvinden.
  15. De Klant verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat zich geen nadelige gevolgen voordoen in verband met de uitvoering van de diensten van het Bedrijf.
  16. De Klant verleent het Bedrijf het recht om de Klant gedurende de toepasselijke Servicetermijn te identificeren als klant van de Software en/of de Diensten, met dien verstande dat het gebruik van het logo van de Klant in marketingmateriaal en op de website van het Bedrijf onderworpen is aan de voorafgaande schriftelijke toestemming (e-mail volstaat) van de Klant. Geen van de partijen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij persberichten over hun relatie uitgeven.

6. INFORMATIE OVER DE KLANT EN KENNISGEVINGEN

  1. De Klant dient het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn contactgegevens (inclusief fysiek adres en e-mailadres) of andere belangrijke informatie over de Klant.
  2. Indien de Klant dit nalaat, wordt de communicatie van het Bedrijf geacht te zijn afgeleverd op de laatst beschikbare contactgegevens van de Klant.
  3. De Klant aanvaardt dat het Bedrijf gerechtigd is alle informatie en documenten (met inbegrip van facturen) aan de Klant mee te delen via alle communicatiemiddelen (met inbegrip van e-mail, SMS of andere elektronische media).
  4. Afschriften worden geacht te zijn ontvangen wanneer de Klant deze onder normale omstandigheden zou moeten kunnen controleren of bekijken.
  5. Elke mededeling per e-mail wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van verzending indien zij is verzonden tijdens de normale werkuren (8.00 tot 19.00 uur Luxemburgse tijd) en op de volgende dag indien zij is verzonden buiten de normale werkuren. Post wordt geacht te zijn ontvangen op de tweede werkdag na verzending.
  6. Alle mededelingen en kennisgevingen uit hoofde van deze GSA moeten in de Engelse taal zijn gesteld.

7. VERPLICHTINGEN VAN KLANTEN

  1. De Klant is jegens het Bedrijf aansprakelijk voor alle directe schade als gevolg van een schending van deze GSA.
  2. De Klant verbindt zich ertoe om op eerste verzoek het Bedrijf volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor (i) alle directe schade als gevolg van een schending van deze GSA en (ii) alle vorderingen van derden tegen het Bedrijf als gevolg van een schending van de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de GSA.

8. STOPZETTING VAN SOFTWARE, DIENSTEN OF FUNCTIES

  1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Software en/of de Diensten, product of functie en alle specificaties van de Software en/of de Diensten stop te zetten wegens technische of operationele redenen. Het Bedrijf zal de Klant ten minste twee maanden voor een dergelijke beëindiging op de hoogte stellen.
  2. De Klant erkent en stemt ermee in dat de aankopen van de Klant niet afhankelijk zijn van de levering van enige toekomstige functionaliteit of functies, of afhankelijk zijn van enige mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen van het Bedrijf over toekomstige functionaliteit of functies.

9. ONDERHOUD

  1. De Klant kan profiteren van voortdurende productontwikkeling en erkent in ruil daarvoor dat tijdelijke onderhoudstijd nodig kan zijn voor updates en upgrades van de Software.
  2. Het Bedrijf kan de Software en/of de Diensten van tijd tot tijd bijwerken door middel van beveiligingsfixes, hot fixes, patches en andere updates (met inbegrip van nieuwe functies, nieuwe functies en andere wijzigingen), waardoor de Software en/of de Diensten tijdelijk worden onderbroken. Voor alle updates gelden dezelfde licentie- en andere voorwaarden als voor de Software waarop de update van toepassing is. Indien mogelijk zal het Bedrijf de Klanten vooraf op de hoogte stellen van updates die naar verwachting een tijdelijke onderbreking van de Software en/of de Diensten zullen veroorzaken.

10. COPYRIGHTS

  1. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere wetten en overeenkomsten betreffende intellectuele eigendom.
  2. De Reseller heeft geen recht op broncode van de Software en de Klant mag niet (a) de Software of begeleidende Documentatie op enigerlei wijze te kopiëren, wijzigen of reproduceren, (b) de broncode, (of de onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) van de Software, of enig deel daarvan, te maken of proberen te maken door middel van reverse engineering, demontage, decompilatie of anderszins, of anderen te helpen of toe te staan dit te doen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf; (c) handelsmerken, logo’s, auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen of markeringen in de Software te verwijderen of te wijzigen; of (d) afgeleide werken te maken van de Software of een deel daarvan.
  3. Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met of voortvloeiend uit de Software, met inbegrip van auteursrechten, handelsgeheimen, octrooien en handelsmerken behoren toe aan het Bedrijf.
  4. Het bedrijf kan nieuwe software of diensten aanpassen of creëren om de klant te helpen specifieke problemen op te lossen. Alle rechten op het maatwerk zoals alle intellectuele eigendomsrechten of handelsmerken die voortvloeien uit het maatwerk van software of diensten behoren toe aan de onderneming.
  5. Alle titel- en auteursrechten, evenals de industriële auteursrechten voor de Software (inclusief maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto’s, animaties, video, audio, muziek, tekst en “applets” die in de Software zijn opgenomen), het begeleidende drukwerk en alle kopieën van de Software behoren toe aan het Bedrijf. Voor alle duidelijkheid: de Klant blijft eigenaar van de Klantinhoud die wordt geüpload voor gebruik van de Diensten of de Software.

11. GEGEVENSVERWERKING EN -GEBRUIK

  1. Het Bedrijf zal passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen gebruiken voor de overdracht, opslag en verwerking van de Inhoud van de Klant zoals ingediend bij de Software en/of de Diensten, met inbegrip van account- en contactgegevens van de Klant (hierna de “Gegevens” genoemd). Deze maatregelen zijn bedoeld om de integriteit van de Gegevens te beschermen en bescherming te bieden tegen ongeoorloofde of onwettige toegang en gebruik.
  2. De Klant stemt in met de opslag van de Inhoud van de Klant in de EU en de Verenigde Staten van Amerika, tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden (indien van toepassing). Het Bedrijf zal de Inhoud van de Klant niet openen of gebruiken, behalve voor zover dit nodig is om de Diensten te onderhouden of te leveren, of voor zover dit nodig is om te voldoen aan de wetten, regels en voorschriften die op het Bedrijf van toepassing zijn.
  3. Voor zover persoonsgegevens in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR) door het Bedrijf worden verwerkt met het oog op de levering van de Software en/of de Diensten (bijv. accountinformatie van de Klant), zullen deze persoonsgegevens door het Bedrijf worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het Privacybeleid. Zie het Privacybeleid voor meer gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Vennootschap.
  4. De Klant erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf technische informatie verzamelt over de hardware en het gebruik van de Klant. Deze informatie wordt verzameld om te toetsen aan de voorwaarden van deze GSA en heeft een zodanige vorm dat u niet kunt worden geïdentificeerd. De Onderneming kan deze informatie gebruiken om misbruik tegen te gaan en om het gebruik te analyseren met het oog op de verbetering van de Software en/of de Diensten.
  5. De Vennootschap kan de Klant informatie verstrekken over technische en commerciële informatie over de producten en partners van de Vennootschap en andere informatie. De informatie kan worden verstrekt in de vorm van e-mails, nieuwsbrieven en telefoongesprekken of fysieke brieven.

12. FACTURERING EN BETALING

  1. De Klant betaalt alle kosten in verband met de aankoop van het abonnement op de Software en/of de Diensten zoals door de Klant geselecteerd.
  2. Tenzij hierin of in een Bestelformulier of de Bijzondere Voorwaarden anders is bepaald:
   1. toegang tot de Software en/of de Diensten worden gekocht als abonnementen;
   2. De vergoedingen zijn gebaseerd op het aantal Geautoriseerde Gebruikers en/of projecten waarvoor de Software en/of de Diensten moeten worden gebruikt;
   3. alle vergoedingen moeten bij inschrijving volledig worden betaald, behalve indien de looptijd van de Dienst langer is dan twaalf maanden, in welk geval de vergoedingen per kwartaal verschuldigd en betaalbaar zijn vóór het kwartaal waarop zij betrekking hebben;
   4. betalingsverplichtingen zijn niet opzegbaar;
   5. betaalde vergoedingen worden niet terugbetaald (behalve in geval van stopzetting);
   6. aangekochte hoeveelheden kunnen niet worden verminderd gedurende de desbetreffende Abonnementsperiode;
   7. zal de Klant het Bedrijf voorzien van geldige en bijgewerkte kredietkaartinformatie, of van een alternatieve betalingsmethode die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor het Bedrijf.

3. Indien de Klant creditcardgegevens aan het Bedrijf verstrekt, machtigt de Klant het Bedrijf om deze creditcard in rekening te brengen voor alle in het Bestelformulier vermelde abonnementen voor de betreffende Abonnementsdiensttermijn en eventuele verlengde Abonnementsdiensttermijn(en). Deze kosten worden vooraf in rekening gebracht, in overeenstemming met deze GSA.

4. De vaste kosten worden vooraf gefactureerd voor het desbetreffende boekjaar.

5. Indien het Bestelformulier vermeldt dat betaling via een andere methode dan een kredietkaart zal geschieden, zal het Bedrijf de Klant vooraf en anderszins in overeenstemming met het desbetreffende Bestelformulier factureren.

6. Tenzij anders vermeld in het Bestelformulier zijn de gefactureerde kosten netto verschuldigd dertig (30) dagen na de factuurdatum.

7. Facturen worden geacht door de Klant te zijn aanvaard indien niet binnen dertig (30) dagen na facturering schriftelijk bezwaar is gemaakt en de Klant niet binnen nog eens dertig (30) dagen een gerechtelijke procedure start.

8. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige factuur- en contactinformatie aan het Bedrijf (inclusief zijn BTW-nummer) en het op de hoogte stellen van het Bedrijf van wijzigingen in deze informatie.

9. De Klant draagt alle kosten in verband met de betaling van de vergoedingen voor het abonnement op de Software en/of de Diensten (bijvoorbeeld bankkosten in het geval van een contante overschrijving en andere gerelateerde kosten).

10. Het Bedrijf is gerechtigd de prijzen voor abonnementen op de Software en/of de Diensten eenzijdig aan te passen en zal de Klant voorafgaand aan een aanpassing informeren, met dien verstande dat geen enkele aanpassing mag plaatsvinden voor het einde van de desbetreffende abonnementsduur van de Dienst of, indien tijdens de Dienstenduur, zonder voorafgaande toestemming van de Klant.

11. Tenzij anders vermeld in een Bestelformulier, zal het dan lopende aantal abonnementen (inclusief eventuele uitbreidingen) automatisch worden verlengd tegen de dan geldende tarieven van het Bedrijf voor extra perioden gelijk aan de aflopende Service Termijn van het abonnement of één jaar (indien korter), tenzij een van de partijen de andere ten minste dertig (30) kalenderdagen voor het einde van de betreffende Service Termijn van het abonnement kennis geeft van niet-verlenging.

13. ACHTERSTALLIGE KOSTEN

  1. Alle betalingen van klanten zullen worden verrekend met hun oudste schulden.
  2. Bij laattijdige betaling wordt de Klant een verwijlintrest van 10% per jaar van het uitstaande bedrag aangerekend vanaf de datum waarop de factuur opeisbaar was. Alle noodzakelijke en passende kosten in verband met de tussenkomst van advocaten en incassobureaus komen ten laste van de Klant.
  3. Het Bedrijf kan toekomstige abonnementsvernieuwingen en aankopen afhankelijk stellen van kortere betalingstermijnen dan in deze GSA zijn vermeld.

14. OPSCHORTING VAN DE DIENST EN VERSNELLING

  1. Het Bedrijf kan de toegang tot of het gebruik van de Software en/of de Diensten door de Klant geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang opschorten indien het Bedrijf vaststelt dat:
   1. de Klant in strijd handelt met deze GSA, waarbij wordt gespecificeerd dat een inbreuk zonder beperking inhoudt het niet tijdig voldoen van uitstaande facturen, schendingen van gegevensbescherming of nalatigheid in de beveiliging bij het gebruik van de Software en/of de Diensten;
   2. het gebruik door de Klant of een Bevoegde Gebruiker (i) een veiligheidsrisico vormt voor de Vennootschap of een derde partij, of (ii) de systemen van het Bedrijf of de Software of de Diensten negatief zou kunnen beïnvloeden, of (iii) de Vennootschap zou kunnen onderwerpen aan enige aansprakelijkheid of (iv) onwettig of frauduleus zou kunnen zijn;
   3. de Klant onderworpen is aan een insolventieprocedure of een andere procedure die de rechten van schuldeisers in het algemeen aantast in het rechtsgebied waar hij woont.

2. In afwijking van clausule 14.1zal het Bedrijf de Klant ten minste vijf (5) werkdagen vooraf in kennis stellen van de opschorting van de toegang tot of het gebruik van de Software en/of de Diensten indien de Klant de aan het Bedrijf verschuldigde bedragen niet voldoet.

3. Indien een door de Klant verschuldigd bedrag uit hoofde van deze GSA of een andere overeenkomst voor het abonnement op de Software en/of de Diensten dertig (30) of meer kalenderdagen te laat is (of tien (10) of meer kalenderdagen te laat in het geval van bedragen die de Klant het Bedrijf heeft gemachtigd om in rekening te brengen op de creditcard van de Klant), kan het Bedrijf, zonder beperking van de overige rechten en rechtsmiddelen van het Bedrijf, de onbetaalde vergoedingsverplichtingen van de Klant uit hoofde van dergelijke overeenkomsten versnellen, zodat al deze verplichtingen onmiddellijk opeisbaar worden, en de toegang tot of het gebruik van de Software en/of de Diensten aan de Klant opschorten totdat deze bedragen volledig zijn betaald.

4. Indien het Bedrijf het recht van de Klant op toegang tot of gebruik van een deel of het geheel van de Software en/of de Diensten opschort, blijft de Klant verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten die u maakt tijdens de periode van opschorting en heeft hij geen recht op kredieten of terugbetalingen tijdens een periode van opschorting.

15. BELASTINGEN

  1. De abonnementskosten van het Bedrijf omvatten geen belastingen, heffingen, rechten of soortgelijke overheidsaanslagen van welke aard dan ook, met inbegrip van bijvoorbeeld belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting, gebruiksbelasting of bronbelasting, die door welk rechtsgebied dan ook aan de Klant en zijn Geautoriseerde Gebruikers kunnen worden opgelegd (gezamenlijk “
   Belastingen
   “).
  2. De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle Belastingen in verband met de abonnementen van de Klant.
  3. Indien het Bedrijf de wettelijke verplichting heeft om Belastingen te betalen of te innen waarvoor de Klant krachtens deze bepaling verantwoordelijk is 15zal het Bedrijf de Klant factureren en zal de Klant dat bedrag betalen, tenzij de Klant het Bedrijf een geldig certificaat van belastingvrijstelling verstrekt dat is goedgekeurd door de bevoegde belastingdienst.

16. TOEGESTAAN GEBRUIK, GEBRUIKSBEPERKINGEN EN -BEPERKINGEN

  1. Gedurende de Servicetermijn mag u de Software en/of de Diensten gebruiken voor het aantal Geautoriseerde Gebruikers en projecten waarvoor u zich heeft ingeschreven.
  2. De Klant zal de Diensten en Software gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en niet voor onwettige doeleinden. Als zodanig verklaart en garandeert de Klant aan het Bedrijf dat de Inhoud van de Klant geen toepasselijke wetten, regels of voorschriften schendt.
  3. De Klant mag de Software niet gebruiken of weergeven samen met materiaal dat pornografisch, racistisch, vulgair, obsceen, lasterlijk, beledigend, haatzaaiend, discriminerend of vooringenomen is op basis van religie, etnisch erfgoed, ras, seksuele geaardheid of leeftijd.
  4. Het is toegestaan de Software of Diensten te gebruiken voor de opslag en (re)productie van Inhoud in overeenstemming met het doel van de Software of de Diensten, op voorwaarde dat deze Inhoud niet auteursrechtelijk beschermd is of waarvan u de auteursrechten bezit, of Inhoud die u gemachtigd of wettelijk toegestaan is te reproduceren.
  5. Het is niet toegestaan om de Diensten of Software via een netwerk beschikbaar te stellen op een wijze die gelijktijdig door meer gebruikers dan de geabonneerde hoeveelheid kan worden gebruikt.
  6. Het gebruik van de Software en/of de Diensten is onderworpen aan gebruikslimieten, waaronder bijvoorbeeld de in Bestelformulieren gespecificeerde hoeveelheden die overeenkomen met product-/dienstniveaus en het aantal Geautoriseerde Gebruikers/projecten onder een specifiek Klantabonnement. Tenzij anders vermeld:
   1. een hoeveelheid in een Bestelformulier verwijst naar een aantal Geautoriseerde Gebruikers die specifiek zijn aangewezen om het abonnement van de Klant op de Software en/of Diensten te gebruiken, en de Software en/of de Diensten mogen niet door meer dan dat aantal Geautoriseerde Gebruikers worden gebruikt;
   2. het wachtwoord van een Geautoriseerde Gebruiker mag niet met andere personen worden gedeeld en is geldig op niet meer dan drie (3) apparaten;
   3. een identificatie van een Geautoriseerde Gebruiker kan worden toegewezen aan een nieuwe persoon ter vervanging van een persoon die niet langer permanent gebruik hoeft te maken van de Software en/of de Diensten. Indien de Klant of een van zijn Geautoriseerde Gebruikers die is aangewezen om het abonnement van de Klant te gebruiken, een contractuele gebruikslimiet overschrijdt, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de toegang van de Klant (of een van zijn Geautoriseerde Gebruikers) tot de Software en/of de Diensten te beperken totdat de Klant zijn gebruik in overeenstemming brengt met de contractuele limiet en/of om de Klant de overschrijdingen in rekening te brengen.

7. De Klant en elke Geautoriseerde Gebruiker (indien van toepassing) mogen de Software op maximaal drie apparaten tegelijk benaderen en gebruiken. Een dergelijk gebruik op meerdere apparaten is echter alleen toegestaan als het gebruik door dezelfde persoon plaatsvindt. Als u een apparaat waarop de Software is geïnstalleerd, verwisselt, moet u de Software volledig van dat apparaat verwijderen door de Software te wissen.

8. De overdracht, sublicentie, netwerken, verkoop of distributie van kopieën van de Software en/of de Diensten zijn strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het is een overtreding van deze GSA om het gebruik van de Software en/of de Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf toe te wijzen, te verkopen, te delen, uit te lenen, te verhuren, te leasen, te lenen, te netwerken of over te dragen.

17. BEËINDIGING EN GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING

  1. Deze GSA gaat in op de Ingangsdatum en wordt aangegaan voor een vaste duur die overeenkomt met de Diensttermijn. In geval van verlenging van het abonnement door de Klant op de Software en/of de Diensten overeenkomstig artikel 12.11zal deze GSA automatisch worden verlengd voor de overeenkomstige serviceperiode.
  2. Het Bedrijf kan de GSA vóór het verstrijken van de dan geldende Serviceperiode en met onmiddellijke ingang beëindigen om een van de redenen die zijn vermeld in artikel 14.1 door de Klant daarvan in kennis te stellen. Indien het Bedrijf een dergelijke buitengewone beëindiging met onmiddellijke ingang uitvoert, heeft de Klant geen vordering op het Bedrijf en dient de Klant alle onbetaalde vergoedingen voor de rest van de Serviceperiode te betalen.
  3. De Klant kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden zijn abonnement op de Software en/of de Diensten beëindigen of zijn account opzeggen vóór het einde van de dan geldende Service Termijn, met dien verstande dat het Bedrijf geen restitutie of krediet verleent voor abonnementskosten of andere vergoedingen of betalingen aan de Klant en dat de Klant, naast andere bedragen die hij aan het Bedrijf verschuldigd is, onmiddellijk alle op dat moment nog niet betaalde abonnementskosten voor het resterende deel van de toepasselijke Service Termijn dient te betalen.
  4. Bij beëindiging van deze GSA zal de Klant alle gebruik van de Software en/of Diensten staken en alle kopieën van de Software in zijn bezit vernietigen. Alle accounts van Geautoriseerde Gebruikers die toegang verlenen tot de Software en/of de Diensten zullen worden beëindigd.
  5. Bij afloop of beëindiging van deze GSA zullen alle abonnementen en licenties die door het Bedrijf krachtens deze GSA zijn verleend en de verplichting van het Bedrijf om de Software en/of de Diensten te leveren (en het recht van de Klant op toegang en gebruik) worden beëindigd.

18. ONAFHANKELIJKE AANNEMERS

  1. De partijen zijn onafhankelijke contractanten.
  2. Tussen de partijen bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie als gevolg van deze GSA of het gebruik van de Software en/of de Diensten.
  3. Geen der partijen is bevoegd om voor de andere partij contracten af te sluiten of haar op enigerlei wijze te binden.

19. INFORMATIE VAN DERDEN

  1. De in de Software gebruikte informatie kan materiaal van derden of koppelingen naar bepaalde websites van derden bevatten.
  2. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor dergelijke inhoud en dat het niet de taak van het Bedrijf is om dergelijke inhoud te inspecteren en te evalueren.
  3. Links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden.
  4. U stemt ermee in dat u deze inhoud niet zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij of die op enigerlei wijze schade toebrengt aan materiaal van derden.

20. GEHEIMHOUDINGSPLICHT

  1. Elke partij garandeert de bedrijfsgeheimen van de andere partij als zodanig te behandelen in verband met deze GSA en de uitvoering ervan, en garandeert deze niet toegankelijk te maken voor derden, voor zover deze niet algemeen bekend zijn, of reeds vooraf bekend zijn bij de ontvanger zonder geheimhoudingsplicht, door een derde zonder geheimhoudingsplicht aan de ontvanger zijn meegedeeld of achtergelaten, of aantoonbaar door de ontvanger zelfstandig zijn ontwikkeld, of krachtens een definitieve administratieve of gerechtelijke beslissing openbaar moeten worden gemaakt.
  2. De onderaannemer, agenten of werknemers van een partij worden niet beschouwd als derden voor zover zij volgens dit punt onderworpen zijn aan een overeenkomstige geheimhoudingsplicht.
  3. Schendingen van de geheimhoudingsplicht houden in dat de schendende partij jegens de andere aansprakelijk is voor alle schade die uit deze schending voortvloeit.

21. BESLUITEN INZAKE LOKAAL GEBRUIK

  1. Het Bedrijf zal de Klant geen juridisch advies verstrekken met betrekking tot de naleving van gegevensbescherming of andere relevante wetten, regels of voorschriften in de rechtsgebieden waarin de Klant de Software en/of de Diensten gebruikt.
  2. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de Software en/of de Diensten in overeenstemming met de wetten, regels of voorschriften die op hem van toepassing zijn. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik van de Software en/of de Diensten dat in strijd is met de relevante wetten, regels of voorschriften in de rechtsgebieden waarin de Klant de Software en/of de Diensten gebruikt. De Klant gaat ermee akkoord het Bedrijf te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen en kosten die kunnen voortvloeien uit een dergelijk ongeoorloofd gebruik van de Software en/of de Diensten.
  3. De partijen erkennen en komen overeen dat niet alle eigenschappen, functies en mogelijkheden van de Software in alle rechtsgebieden kunnen worden gebruikt en de Klant erkent dat bepaalde eigenschappen, functies en mogelijkheden in bepaalde rechtsgebieden anders moeten worden geconfigureerd of niet worden gebruikt om te voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving, en dat in bepaalde rechtsgebieden toestemming moet worden verkregen van personen die via de Software gegevens indienen met betrekking tot het beoogde doel, de opslag, de verspreiding, de toegang en het gebruik van de ingediende gegevens (“
   Besluiten inzake lokaal gebruik
   “).
  4. De Klant is verantwoordelijk voor Lokale Gebruiksbeslissingen en het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid voor Lokale Gebruiksbeslissingen af.

22. DISCLAIMER

  1. DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN”. BEHALVE VOOR ZOVER BIJ WET VERBODEN, OF VOOR ZOVER ER WETTELIJKE RECHTEN VAN TOEPASSING ZIJN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF AFGEZIEN, DOET HET BEDRIJF (A) GEEN TOEZEGGINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN DERDEN (INDIEN VAN TOEPASSING), EN (B) WIJST ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIES (I) VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF RUSTIG GENOT, (II) VOORTVLOEIEND UIT HANDELSGEBRUIK, (III) DAT DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN DERDEN (INDIEN VAN TOEPASSING) ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, VRIJ VAN FOUTEN OF VRIJ VAN SCHADELIJKE COMPONENTEN, EN (IV) DAT ENIGE INHOUD (INCLUSIEF INHOUD VAN DE KLANT) VEILIG ZAL ZIJN OF NIET ANDERSZINS VERLOREN ZAL GAAN OF GEWIJZIGD ZAL WORDEN. 
  2. DE KLANT ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT ALLE DIENSTEN IN VERBAND MET DE MODELLERING VAN BOUWINFORMATIE (INCLUSIEF AUGMENTED REALITY VAN DERGELIJKE MODELLERING) WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN DE INHOUD VAN DE KLANT EN WAARVOOR HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK IS. DE KLANT ERKENT EN STEMT ER VOORTS MEE IN DAT DE AUGMENTED REALITY-VISUALISATIES DIE ALS ONDERDEEL VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN WORDEN VERSTREKT, ONNAUWKEURIG KUNNEN ZIJN, DAT ZIJ SLECHTS BEDOELD ZIJN ALS AANVULLING OM DE MODELLERING VAN BOUWINFORMATIE TE VERGEMAKKELIJKEN EN DAT DE KLANT NOOIT UITSLUITEND OP DERGELIJKE AUGMENTED REALITY-VISUALISATIES MAG VERTROUWEN.
  3. DE SOFTWARE KAN COMPONENTEN BEVATTEN DIE NEGATIEF REAGEREN OP FOUTEN OF FOUTEN BEVATTEN DIE LATER KUNNEN WORDEN ONTDEKT EN GECORRIGEERD MET DE GEBRUIKELIJKE PATCHES, EN MAG DAAROM NIET WORDEN GEBRUIKT IN OMGEVINGEN MET EEN HOOG RISICO.
  4. DE DIENSTEN EN DE SOFTWARE ZIJN NIET ONTWORPEN EN ZIJN NIET BEDOELD OM TE WORDEN GEBRUIKT IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING DIE FAIL-SAFE (FOUTTOLERANTE) PRESTATIES VEREIST OF IN ENIGE ANDERE TOEPASSING WAARBIJ HET FALEN VAN DE SOFTWARE DIRECT KAN LEIDEN TOT OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL, ERNSTIGE SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF MILIEUSCHADE.

23. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  1. HET BEDRIJF, ZIJN FILIALEN, VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS EN AGENTEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK TEGENOVER DE KLANT VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE (INCLUSIEF SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, VERTRAAGDE PROJECTEN, INKOMSTEN, KLANTEN, KANSEN, GOODWILL, GEBRUIK OF GEGEVENS), ZELFS ALS EEN PARTIJ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VERDER IS NOCH DE MAATSCHAPPIJ, NOCH EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS EN AGENTEN VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE COMPENSATIE, TERUGBETALING OF SCHADE IN VERBAND MET: (A) UW ONJUIST GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN, INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN EEN ONJUISTE CONFIGURATIE VAN DE SOFTWARE OF UW INHOUD; (B) UW ONVERMOGEN OM DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN ENIGE (I) BEËINDIGING OF OPSCHORTING VAN DEZE GSA OF UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN, (II) ONZE STOPZETTING VAN ENIGE OF ALLE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN, OF, (III) ELKE ONVERWACHTE OF ONGEPLANDE DOWNTIME VAN ALLE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN OM WELKE REDEN DAN OOK; (C) DE KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; (D) INVESTERINGEN, UITGAVEN OF VERPLICHTINGEN DOOR U IN VERBAND MET DEZE GSA OF UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN; OF (E) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, OF HET WISSEN, VERNIETIGEN, BESCHADIGEN, VERLIEZEN OF NIET OPSLAAN VAN UW INHOUD (INCLUSIEF KLANTENINHOUD) OF ANDERE GEGEVENS. IN ELK GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MAATSCHAPPIJ, HAAR FILIALEN, VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS EN AGENTEN KRACHTENS DEZE GSA NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U KRACHTENS DEZE GSA DAADWERKELIJK AAN DE MAATSCHAPPIJ BETAALT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE CLAIM GEDURENDE DE 12 MAANDEN VOORDAT DE AANSPRAKELIJKHEID IS ONTSTAAN. DE BEPERKINGEN IN DEZE CLAUSULE 23.1 ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
  2. GEEN ENKELE PARTIJ IS JEGENS DE ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VERTRAGING OF NIET-NAKOMING VAN EEN VERPLICHTING UIT HOOFDE VAN DEZE GSA WANNEER DIE VERTRAGING OF NIET-NAKOMING HET GEVOLG IS VAN OVERMACHT.
  3. DE KLANT ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DE TARIEVEN DIE MOETEN WORDEN BETAALD VOOR HET ABONNEMENT OP DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN DEZE RISICOVERDELING EERLIJK WEERSPIEGELEN EN DAT BIJ AFWEZIGHEID VAN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN IN DEZE CLAUSULE 23ZOUDEN DE VOORWAARDEN VAN DEZE GSA, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE ECONOMISCHE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET ABONNEMENT OP DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN, WEZENLIJK ANDERS ZIJN.

24. KENNISGEVINGEN AAN DE KLANT

  1. Het Bedrijf kan de door de Klant verstrekte gegevens gebruiken en verwerken (met inbegrip van klantaccountgegevens) om de Klant kennisgevingen te sturen die betrekking hebben op de toegang tot of het gebruik van de Software en/of de Diensten (bijvoorbeeld herinnering aan het verstrijken van de proefperiode, komende updates, enz.)
  2. Kennisgevingen door het Bedrijf aan de Klant kunnen via elk communicatiemiddel worden gedaan, waaronder via e-mail of via kennisgevingen die in de Software zijn opgenomen.

25. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

  1. Het Bedrijf heeft het recht deze GSA te allen tijde eenzijdig te wijzigen door u hiervan op de hoogte te stellen (door een bericht te sturen naar het e-mailadres dat aan de betreffende account is gekoppeld of via een kennisgeving die in de Software is ingebouwd).
  2. Indien de Klant instemt met de wijziging van de GSA of de Software en/of de Diensten blijft gebruiken na de meegedeelde ingangsdatum van de wijziging van deze GSA, stemt de Klant ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde GSA.
  3. Deze GSA is voor het laatst gewijzigd op de ingangsdatum die aan het begin van deze GSA is vermeld.

26. ZEKERHEID

  1. Indien een of meer bepalingen van deze GSA geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een analoge geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

27. TOEPASSELIJK RECHT EN SCHEIDBAARHEID

  1. Deze GSA wordt geïnterpreteerd en beheerst door het Luxemburgse recht.
  2. De Onderneming en de Klant komen overeen dat de exclusieve jurisdictie en locatie van elk geschil tussen hen een rechtbank in Luxemburg is.

U ERKENT DAT U DEZE GSA HEBT GELEZEN, DEZE BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT AAN DE VOORWAARDEN ERVAN GEBONDEN TE ZIJN. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT HET DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE VERKLARING IS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN GAMMA EN U, DIE ALLE VOORSTELLEN OF EERDERE OVEREENKOMSTEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE ANDERE COMMUNICATIE TUSSEN GAMMA EN U MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT.